Przejdź do treści

Ostrzeżenia

Informacje ogólne

Organy

Gmina

Urząd Miejski

Oświadczenia Majątkowe

Prawo lokalne

Konsultacje społeczne

Pomoc publiczna dla organizacji pozarządowych

Ocena oddziaływania na środowisko

Planowanie przestrzenne

Obrona Cywilna

Audyt wewnętrzny

Ogłoszenia

Rejestry

Wybory

Ochrona danych osobowych.

Informacje

Instytucja Pośrednicząca Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych  - Gmina Miasto Koszalin zaprasza do udziału w konsultacjach aktualizacji Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT KKBOF) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego (RPO WZ) 2014-2020.

Strategia ZIT KKBOF jest podstawowym dokumentem określającym zidentyfikowane potencjały gospodarcze, społeczne i transportowe, istotne dla rozwoju obszaru.

Celem niniejszych konsultacji jest zebranie opinii i uwag na temat zaktualizowanego dokumentu Strategii ZIT KKBOF oraz zadań zaplanowanych do realizacji w ramach RPO WZ 2014-2020. Zebrane informacje zostaną rozpatrzone w toku prac nad dokumentem, a zaktualizowana Strategia ZIT KKBOF zostanie przedłożona do ustawowego zaopiniowania przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju oraz Instytucję Zarządzającą RPO WZ 2014-2020.

 Konsultacje przedmiotowego dokumentu trwać będądo 27.08.2018 r.

Państwa uwagi i opinie na temat Strategii ZIT KKBOF prosimy przesyłać na załączonym formularzu zgłaszania uwag do Strategii ZIT KKBOF, na adres e-mail: aleksandra.kosowicz@um.koszalin.pl lub nr telefonu 94 3483912.

<xml></xml>