Przejdź do treści

Ostrzeżenia

Informacje ogólne

Organy

Gmina

Urząd Miejski

Oświadczenia Majątkowe

Prawo lokalne

Konsultacje społeczne

Pomoc publiczna dla organizacji pozarządowych

Ocena oddziaływania na środowisko

Planowanie przestrzenne

Obrona Cywilna

Audyt wewnętrzny

Ogłoszenia

Rejestry

Wybory

Ochrona danych osobowych.

Informacje

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

445 KBPobierz na dysk

Informacje z otwarcia ofert

457 KBPobierz na dysk

Informacja z zebrania wykonawców i informacja o zmianie treści SIWZ

1.4 MBPobierz na dysk

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

218 KBPobierz na dysk

Ogłoszenie

369 KBPobierz na dysk

SIWZ

15.9 MBPobierz na dysk

ZAŁĄCZNIK NR 1 - Formularz ofertowy

25 KBPobierz

ZAŁĄCZNIK NR 2 - Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z postępowania

23 KBPobierz

ZAŁĄCZNIK NR 3 - Oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu

22 KBPobierz

ZAŁĄCZNIK NR 4 - Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej

17.9 KBPobierz

ZAŁĄCZNIK NR 4a - Oświadczenie składane na wezwanie Zamawiającego

17.6 KBPobierz

ZAŁĄCZNIK NR 5 - Wykaz robót budowlanych

23 KBPobierz

ZAŁĄCZNIK NR 5a - Wykaz osób

18.0 KBPobierz

ZAŁĄCZNIK NR 6 - Zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów

17.7 KBPobierz

ZAŁĄCZNIK NR 7 - Wzór umowy

393 KBPobierz na dysk

ZAŁĄCZNIK NR 8 - Dokumenty formalno-prawne

8.1 MBPobierz

ZAŁĄCZNIK NR 9 - branża architektura

5.0 MBPobierz

ZAŁĄCZNIK NR 10 - branża konstrukcyjna

3.4 MBPobierz

ZAŁĄCZNIK NR 11 - Branża sanitarna

7.3 MBPobierz

ZAŁĄCZNIK NR 12 - branża drogowa

4.0 MBPobierz

ZAŁĄCZNIK NR 13 - branża elektryczna

4.4 MBPobierz

ZAŁĄCZNIK NR 14 - Dokumentacja Geotechniczna

6.8 MBPobierz na dysk

ZAŁĄCZNIK NR 15 - Przedmiar i kosztorys nakładczy

1.6 MBPobierz

ZAŁĄCZNIK NR 16 - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

20 MBPobierz

ZAŁĄCZNIK NR 17 - Harmonogram realizacji robót

19.7 KBPobierz

ZAŁĄCZNIK NR 18 - dodatkowy opis wyposażenia kuchni

22 KBPobierz

ZAŁĄCZNIK NR 19 Katalog równoważności

139 KBPobierz na dysk