Przejdź do treści

Ostrzeżenia i komunikaty.

Informacje ogólne

Organy

Gmina

Urząd Miejski

Oświadczenia Majątkowe

Prawo lokalne

Konsultacje społeczne

Pomoc publiczna dla organizacji pozarządowych

Ocena oddziaływania na środowisko

Planowanie przestrzenne

Obrona Cywilna

Audyt wewnętrzny

Ogłoszenia

Rejestry

Wybory

Ochrona danych osobowych.

Informacje

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

445 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Informacje z otwarcia ofert

457 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Informacja z zebrania wykonawców i informacja o zmianie treści SIWZ

1.4 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

218 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Ogłoszenie

369 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

SIWZ

15.9 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

ZAŁĄCZNIK NR 1 - Formularz ofertowy

25 KBPobierzPodgląd pliku

ZAŁĄCZNIK NR 2 - Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z postępowania

23 KBPobierzPodgląd pliku

ZAŁĄCZNIK NR 3 - Oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu

22 KBPobierzPodgląd pliku

ZAŁĄCZNIK NR 4 - Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej

17.9 KBPobierzPodgląd pliku

ZAŁĄCZNIK NR 4a - Oświadczenie składane na wezwanie Zamawiającego

17.6 KBPobierzPodgląd pliku

ZAŁĄCZNIK NR 5 - Wykaz robót budowlanych

23 KBPobierzPodgląd pliku

ZAŁĄCZNIK NR 5a - Wykaz osób

18.0 KBPobierzPodgląd pliku

ZAŁĄCZNIK NR 6 - Zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów

17.7 KBPobierzPodgląd pliku

ZAŁĄCZNIK NR 7 - Wzór umowy

393 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

ZAŁĄCZNIK NR 8 - Dokumenty formalno-prawne

8.1 MBPobierzPodgląd pliku

ZAŁĄCZNIK NR 9 - branża architektura

5.0 MBPobierzPodgląd pliku

ZAŁĄCZNIK NR 10 - branża konstrukcyjna

3.4 MBPobierzPodgląd pliku

ZAŁĄCZNIK NR 11 - Branża sanitarna

7.3 MBPobierzPodgląd pliku

ZAŁĄCZNIK NR 12 - branża drogowa

4.0 MBPobierzPodgląd pliku

ZAŁĄCZNIK NR 13 - branża elektryczna

4.4 MBPobierzPodgląd pliku

ZAŁĄCZNIK NR 14 - Dokumentacja Geotechniczna

6.8 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

ZAŁĄCZNIK NR 15 - Przedmiar i kosztorys nakładczy

1.6 MBPobierzPodgląd pliku

ZAŁĄCZNIK NR 16 - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

20 MBPobierzPodgląd pliku

ZAŁĄCZNIK NR 17 - Harmonogram realizacji robót

19.7 KBPobierzPodgląd pliku

ZAŁĄCZNIK NR 18 - dodatkowy opis wyposażenia kuchni

22 KBPobierzPodgląd pliku

ZAŁĄCZNIK NR 19 Katalog równoważności

139 KBPobierz na dyskPodgląd pliku