Przejdź do treści

Ostrzeżenia

Informacje ogólne

Organy

Gmina

Urząd Miejski

Oświadczenia Majątkowe

Prawo lokalne

Konsultacje społeczne

Pomoc publiczna dla organizacji pozarządowych

Ocena oddziaływania na środowisko

Planowanie przestrzenne

Obrona Cywilna

Audyt wewnętrzny

Ogłoszenia

Rejestry

Wybory

Ochrona danych osobowych.

Informacje

Dnia 3 września 2016 roku zacznie obowiązywać rozporządzenie Ministra RPiPS  z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.

 

Nowe wzory ofert, umów i sprawozdań:

Do otwartych konkursów ofert ogłoszonych przed 3 września 2016 roku stosuje się przepisy dotychczasowe.

 

Dla ofert realizacji zadania publicznego składanych w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb małych zleceń) obowiązuje uproszczony wzór oferty i uproszczony wzór sprawozdania z realizacji zadania określone w rozporządzeniu Ministra RPiPS z dnia 14 kwietnia 2016 r.