Przejdź do treści

Ostrzeżenia i komunikaty.

Informacje ogólne

Organy

Gmina

Urząd Miejski

Oświadczenia Majątkowe

Prawo lokalne

Konsultacje społeczne

Pomoc publiczna dla organizacji pozarządowych

Ocena oddziaływania na środowisko

Planowanie przestrzenne

Obrona Cywilna

Audyt wewnętrzny

Ogłoszenia

Rejestry

Wybory

Ochrona danych osobowych.

Informacje

Wchodząca w życie Ustawa z dnia 24 lipca 2015r.- Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2015r., poz1485) w art. 3 definiuje zgromadzenie jako zgrupowanie osób na otwartej przestrzeni dostępnej dla nieokreślonych imiennie osób w określonym miejscu w celu odbycia wspólnych obrad lub w celu wspólnego wyrażenia stanowiska w sprawach publicznych.

Organizator zgromadzenia zawiadamia organ gminy o zamiarze zorganizowania zgromadzenia nie później niż na 6 dni przed planowaną datą zgromadzenia. W przypadku gdy zgromadzenie nie będzie powodować utrudnień w ruchu drogowym, a w szczególności powodować zmiany jego organizacji, w ramach postępowania uproszczonego, organizator nie później niż na 2 dni przed datą zgromadzenia, zawiadamia tylko wojewódzkie centrum zarządzania kryzysowego w Szczecinie:

tel. 91 430 3342,
fax 91 433 8522,
e-mail: wczk@szczecin.uw.gov.pl.

Pozostałe obowiązki organizatora zgromadzenia reguluje ustawa. Ustawy nie stosuje się do zgromadzeń organizowanych przez organy władzy publicznej oraz odbywanych w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych.